PENILAIAN MELALUI PROJEK  


 

   Pengenalan

   Tujuan Penilaian Melalui Projek

   Langkah-Langkah Untuk Menjalankan Projek


PENGENALAN

Projek adalah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu.  Ia biasanya melibatkan aktiviti pengumpulan serta analisis data dan penyediaan satu laporan . Dalam konteks kurikulum sekolah, projek bermaksud tugasan secara amali. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangkamasa yang munasabah. Projek membolehkan pelajar mengintegrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan. Penilaian sama ada penilaian guru, kendiri atau rakan sebaya dijalankan pada setiap tahap proses iaitu dari tahap projek mula dirancang sehinggalah ke tahap hasil disiapkan. Instrumen yang digunakan boleh berbentuk kontrak , rubrik, senarai semak, sekala kadar dan lain-lain Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan tentang sesuatu perkara mengikut bidang masing-masing.  


TUJUAN

Sebagai satu aktiviti pembelajaran, projek membawa tujuan berikut:

      1.      Menggalakkan pelajar bekerjasama dan menerima tanggungjawab 

      2.      Memberi kebebasan kepada pelajar untuk  menunjukkan kreativiti dan inovasi 

      3.      Memberi peluang menggunakan bahan sumber yang terdapat di  luar bilik darjah

      4.      Memotivasikan pelajar untuk belajar

      5.      Memberi peluang pelajar memainkan  peranan sebagai pemimpin

      6.      Membenarkan pelajar menentukan peranan 

      7.      Membolehkan pelajar yang mempunyai  minat dan kebolehan yang sama bekerja dalam satu kumpulan    mengikut kadar yang sesuai dengan kemampuannya

 


 

LANGKAH-LANGKAH

 

Langkah 1:Menentukan tajuk dan skop Projek

      

Langkah 2: Menjalankan penilaian awal projek

 

Langkah 3 : Melaksanakan  strategi

 

Langkah 4 : Memproses  Maklumat

 

Langkah 5 : Menilai Hasil Projek