Ujian

Pengenalan


Penilaian di sekolah perlu memberi peluang pelajar mengembangkan potensinya secara bebas. Untuk mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara  yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar, penilai perlu mengambil kira  keperluan dan kemampuan individu, kepelbagaian cara supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Pelajar yang berlainan gred misalnya boleh mengambil ujian yang sama. Dengan cara multiple delivery ini akan menjadi motivasi kepada seseorang pelajar untuk meningkatkan pencapaian supaya selaras dengan pencapaian pelajar lain.

Penilaian memerlukan bukti dan maklumat secara kuantitatif dan kualitatif sebelum sesuatu pertimbangan mengenai perkembangan dan  prestasi pelajar dapat dibuat.Maklumat yang bersifat kuantitatif tentang pelajar lebih mudah diperolehi melalui pelbagai ujian manakala maklumat kualitatif seperti sikap perlakuan, minat dan nilai diperolehi melalui kaedah bukan ujian (pemerhatian, portfolio, projek dan lain-lain). 

Penilaian formatif dapat mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran pelajar serta dapat mengukur kemajuan pelajar setelah mereka melalui satu-satu unit pembelajaran. 

Pencapaian pelajar direkod dalam Laporan Prestasi dan Rekod Profil untuk memudahkan guru mengikuti perkembangan pembelajaran setiap pelajar.Tindakan susulan juga dapat dibuat serta merta. Ini bermakna pelajar yang berprestasi cemerlang diberi peluang untuk diintegrasikan pembelajarannya secara menegak (vertical integration) mengikut tahun/tahap yang lebih tinggi dan diintegrasi secara mendatar (horizontal integration) mengikut unit-unit pembelajaran yang lebih tinggi dalam tahun/tahap yang sama.Manakala pelajar yang berprestasi lemah, tindakan susulan serta merta akan diambil bagi memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki kemahiran dan pengetahuan yang belum dikuasai mengikut kemampuan (patching) sehingga membolehkannya mengikuti unit pembelajaran yang seterusnya. Dengan alat perkakas dan sumber yang sesuai serta perisian dan bank item yang besar, kaedah Computer Adaptive Testing (CAT) dapat melaksanakan tugas pengujian ini dengan berkesan. 

Pada akhir sesuatu tempoh, semester atau tahun, guru juga boleh mendapatkan gambaran prestasi keseluruhan pelajar bagi menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penilaian sumatif. Penilaian seumpama ini sedang dilakukan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua-dua jenis penilaian formatif dan sumatif saling membantu untuk membentuk satu program penilaian yang berkesan. 

 


 
Isi

 

Ujian yang baik perlu ada item yang bermutu. Analisis item yang dijalankan selepas sesuatu ujian atau praujian membantu dalam hal pemilihan item.Satu kumpulan item (item pool) yang besar akan memastikan guru memperoleh item yang diperlukan dari semasa ke semasa. 

Untuk memastikan bank item yang sentiasa mengandungi item pelbagai strand atau kemahiran yang bermutu, perkara berikut perlu dilaksanakan 

 • pelbagai jenis ujian dan item yang bermutu dibina 
 • analisis item untuk memastikan item bermutu dipilih
Analisis item dengan perisian seperti Quest dapat memaparkan secara terperinci prestasi pelajar dengan menunjukkan pola jawapan pelajar secara gambar rajah.Perancangan Ujian

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan ujian ialah ujian perlu mengandungi unsur-unsur motivasi, refleksi, mencabar minda, menimbulkan celik akal, mengurangkan tekanan, menimbulkan kesediaan dan sentiasa bersedia untuk mengambil peperiksaan seterusnya. 

Sebelum mentadbirkan ujian, sudah pasti perlu merancang beberapa strategi supaya ujian itu dapat mengukur perkara yang hendak diukur.Strategi berikut boleh dijadikan panduan semasa merancang ujian jenis objektif: 

Langkah 1: Tentukan tujuan ujian.

 1. Antara tujuan ujian ialah

 2. (i)   mendiagnos kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar
  (ii)  menilai kemahiran pra-syarat
  (iii) menilai tahap penguasaan ilmu
  (iv) merancang program pemulihan dan pengayaan7
 
Langkah 2: Tentukan bidang yang akan dinilai
(i)   aspek kognitif

(ii)  aspek afektif - nilai/sikap

(iii) aspek kemahiran 

     - Pedagogi

     - Pemudahcaraan

     - Berfikir

     - Belajar

     - Teknologi Maklumat (IT)

(iv)  aspek personaliti

     - Tingkah laku

     - Gaya kognitif

     -Pelbagai Kecerdasan (Multiple Intelligences)

     -Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence)


Ujian memerlukan perancangan yang rapi. Jadual Penentuan Ujian (JPU) merupakan satu blue print yang dapat membantu penggubal soalan menyediakan soalan mengikut kriteria yang ditentukan. Setiap ujian perlu ada jadual spesifikasinya ataupun JPU. Guru boleh merancang dan mentadbir ujian dengan menggunakan item dari bank item berpandukan JPU tertentu. Guru memilih item berdasarkan item dalam bank dan jenis ujian bertulis mengikut format ujian yang diperlukan.Guru boleh menyediakan satu ujian mengikut bilangan, arahan yang diberi dan mencetak ujian mengikut bilangan pelajar yang akan diuji. 


 
Jenis-Jenis Ujian

Ujian Pensil dan Kertas

Ujian Pensil dan Kertas boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu 

 • bentuk yang calon memilih jawapan yang telah disediakan. Bentuk ujian ini biasanya dinamakan ujian objektif 
 • bentuk yang calon membekalkan jawapan sendiri. Bentuk ujian ini biasanya diberi nama ujian esei dan ujian berstruktur.
Ujian Objektif

Hasil ujian objektif memberi maklum balas segera kepada pelajar mengenai perkembangan dirinya dari aspek kognitif, afektif, kemahiran atau ciri-ciri personaliti.Dengan ini pelajar tersebut boleh meneruskan aktiviti pemilihan atau pengayaan.Ujian objektif juga dapat menunjukkan status pencapaian pelajar. 

Terdapat beberapa jenis ujian objektif yang boleh dilakukan 

 •   ujian aneka pilihan 
 •   ujian aneka pelengkap 
 •   salah/betul 
 •   padanan 
 •   isi tempat kosong 
(i) Ujian Aneka Pilihan

Dalam ujian aneka pilihan, item ujian mempunyai pilihan beberapa jawapan atau opsyen.Mehrens (1978) telah membahagikan ujian aneka pilihan kepada empat jenis iaitu satu jawapan betul, jawapan terbaik, analogi dan negatif.Pengarang-pengarang lain pula mengemukakan beberapa jenis lagi iaitu Antonim, Sinonim, jawapan disenaraikan, interpretif, mencari kesilapan, cantuman dan kloz (cloze). 

(ii) Ujian Aneka Pelengkap

Item ujian aneka pelengkap mengandungi lebih daripada satu jawapan betul.Calon dikehendaki mencantumkan jawapan-jawapan tersebut (cantuman sesuai) atau mencantumkan jawapan-jawapan mengikut sekuen (cantuman sekuen).
 

(iii) Salah/Betul

Item berbilang pilihan ini mengandungi jenis dua pilihan.Calon dikehendaki menentukan betul atau salah penyataan-penyataan yang diberikan.Pilihan yang biasa diberikan ialah Ya -Tidak, Betul - Salah, Benar -Tidak Benar, Sama - Bertentangan dan Tepat - Tidak Tepat.
 

Item jenis ini boleh dibahagi kepada tiga jenis:

 • Jenis Betul-Salah yang mudah 
 • Jenis Himpunan 
 • Jenis Pembetulan 
(iv) Padanan

Item padanan mengemukakan masalah, premis atau stimuli dan beberapa penyelesaian masalah atau tindakbalas.Tindak balas boleh digunakan lebih dari sekaliIa mempunyai sifat homegen sama ada di bahagikan masalah atau tindak balas. 

 Item padanan dibahagikan kepada: 

 • Item padanan homogen mudah 
 • Item padanan perhubungan logik(Item ini menghubungkan data dengan hipotesis) 
 • Item padanan jenis klasifikasi 
(v) Isi Tempat Kosong

Item ini memerlukan calon memilih jawapan yang terbaik dari beberapa jawapan yang disedakan di tempat yang kosong. 

Ujian Berstruktur

Item ini mengandungi maklumat dalam pokok item. Calon dikehendaki mengkaji maklumat tersebut dan seterusnya memberi respon kepada maklumat tersebut dengan menjawab beberapa item untuk menguji kefahamanya terhadap situasi yang diberi. 

Ujian Esei

Ujian esei digunakan dengan tujuan untuk melihat kebolehan pelajar mengeluarkan pendapat dan menganalisis secara lebih mendalam tentang idea yang diberikan.Aras soalan yang perlu dikenal pasti kerana item esei amat bergantung kepada hasil atau bentuk jawapan yang dikehendaki. 

Terdapat dua jenis item esei iaitu: 

 • item Terbuka
 • item Berpandu


(i) Item Terbuka

Ujian esei jenis item terbuka memerlukan seseorang itu menulis tentang sesuatu topik yang dikemukakan dalam ayat yang lengkap, dalam perenggan atau dalam karangan yang lebih panjang. 

(ii) Item Berpandu

Ujian esei jenis item berpandu ini masih memerlukan seseorang itu menulis tentang sesuatu topik yang dikemukakan dalam ayat yang lengkap, dalam ayat lengkap, dalam perenggan atau dalam karangan yang lebih panjang tetapi tuntutan dan perlu mengikut arahan yang diberi 
Senarai Semak
Menulis Soalan Objektif Aneka Pilihan
1 Adakah objektif pengajaran jelas?  
2 Adakah Jadual Penentuan Ujian disediakan dan diikuti?  
3 Adakah setiap soalan jelas?  
4 Adakah bahasa yang digunakan jelas dan sesuai bagi peringkat pelajar?  
5 Adakah segala petua dipatuhi misalnya pilihan jawapan yang lebih kurang sama panjang?  
6 Adakah perkataan yang mengulang disingkirkan?  
7 Adakah satu soalan menjadi petua bagi soalan yang lain?  
8 Adakah idea yang penting dan bukan perkara yang remeh-temeh diuji?  
9 Adakah kesukaran soalan sesuai untuk peringkat pelajar?  
10 Adakah perkataan yang digunakan lain daripada yang terdapat dalam buku teks?  
11 Adakah soalan dalam bentuk positif?  
12 Jika soalan negatif digunakan adakah perhatian pelajar ditarik kepada perkataan negatif itu?  
13 Adakah ‘specific determinants’ dapat dielakkan?  
14 Adakah ‘specific determinants’ dapat dielakkan?  
15 Adakah setiap soalan disemak semula oleh rakan anda?  
16 Adakah semua soalan hanya mempunyai satu jawapan yang betul?  

17

Adakah bilangan jawapan yang betul sama bagi setiap pilihan jawapan yang disediakan?   
Senarai Semak
Menulis Item Jawapan Pendek
  
1 Bolehkah soalan dijawab dengan satu perkataan, rangkai kata, lambang formula atau pun ayat pendek sahaja?
2 Adakah soalan itu menggunakan bahasa seperti dalam buku teks?
3 Adakah setiap soalan jelas dan spesifik?
4 Adakah segala 'clue' jawapan dielakkan (seperti tata bahasa, panjang tempat kosong ...)?
5 Adakah tempat kosong setiap soalan untuk jawapan mencukupi?
6 Adakah perkataan penting sahaja dipilih sebagai jawapan untuk diisi di tempat kosong?
7 Adakah ruang kosong untuk jawapan mencukupi dalam setiap soalan?
8 Adakah arahan bagi kertas soalan disediakan?
9 Adakah soalan itu baik dari segi teknik penulisan soalan?
10 Adakah jawapan bagi soalan telah disediakan?
11 Adakah hanya mempunyai satu jawapan yang betul?
12 Adakah kertas soalan disemak oleh rakan anda?

13

Adakah format ini sesuai untuk mengukur objektif pengajaran anda?


 

Senarai Semak
Menulis Soalan Esei
  
1 Adakah setiap soalan menguji objektif pengajaran?  
2 Bolehkah objektif pengajaran diuji dengan lebih berkesan dengan format soalan yang lain?  
3 Adakah soalan mencabar pelajar?   
4 Adakah soalan memerlukan pemikiran yang asli dan kreatif?  
5 Adakah masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan mencukupi?  
6 Adakah peringkat kesukaran soalan sesuai?  
7 Adakah aras kesukaran soalan menghalang murid menjawab soalan dengan baik?  
8 Adakah semua soalan harus dijawab oleh pelajar?  
9 Adakah peraturan pemarkahan disediakan?  Analisis item dengan Quest

Satu keperluan utama sebelum menyediakan sesuatu ujian mengikut kebolehan pelajar ialah penubuhan bank item.Item-item yang berdasarkan aras kesukaran dan mengikut strand kurikulum perlu disediakan. Item yang disimpan dalam bank sebaik-baiknya ditentukur (calibrate). Penentukuran ini membolehkan item disusun dari yang mudah ke sukar pada satu skala atau continuum yang sama. 

Item dapat ditambah melalui praujian yang dijalankan dari semasa ke semasa. Item baru dari isi kandungan yang sama boleh ditambah ke dalam bank dengan teknik equating. Bank item yang ditubuhkan berdasarkan model Rasch sesuai untuk tujuan tersebut. 

Item ujian diambil dari bank yang menggunakan skala yang sama bukan sahaja membolehkan guru mentafsir keberkesanan pengajaran sendiri bahkan dapat membuat perbandingan dengan guru-guru yang lain. Berdasarkan analisis ujian, guru perlu mengubahsuai kaedah pengajaran di samping memperbaiki kelemahan pelajar. 

Item yang akan disimpan dalam bank perlu dianalisis dan ditentukur. Hasil ujian yang menggunakan item yang ditentukur membolehkan guru menentukan kelemahan dan kekuatan pelajar di samping membuat perbandingan antara pelajar.

Quest

Perisian analisis item yang dibincangkan di ruang ini berpandukan kepada Quest. Quest ialah perisian komputer yang dibina berpandukan Model Rasch. Model Rasch merupakan satu model kebarangkalian. Kebarangkalian kejayaan seorang calon menjawab sesuatu item dengan betul ialah fungsi antara kebolehan calon dengan kesukaran item. Sesuatu model yang baik seharusnya dapat menunjukkan ujian yang sah memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Calon yang berkebolehan tinggi mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjawab sesuatu item dengan betul
 • Sesiapa pun mempunyai peluang yang lebih baik untuk menjawab item yang mudah
Hasil analisis Quest dibentangkan dalam bentuk jadual dan juga gambar rajah. Analisis fit merupakan suatu analisis yang penting untuk menentukan kesesuaian item dalam sesuatu ujian. 

Sebelum melakukan analisis, pastikan program telah dimasukkan (Install) dalam satu folder yang diberi nama Quest. Apabila disket yang mengandungi Quest berada di dalam pemacu A, taipkan perkara berikut pada C:\ 

C:\md quest <Enter>
C:\a:pkxarc a:quest c:\quest <Enter>

Penganalisisan dengan Quest memerlukan 

 • fail data dan 
 • fail kawalan.
Fail data mengandungi jawapan calon manakala fail kawalan mengandungi perintah untuk pelaksanaan. Quest sesuai untuk menganalisis item ujian objektif dan item ujian esei. Contoh fail kawalan di bawah ini boleh diubahsuai untuk menganalisis item ujian esei. Prosedur menganlisis item ujian objektif adalah seperti berikut:

(a) Sediakan fail data yang mengandungi respons/jawapan calon dengan sebarang pemproses perkataan atau DOS Editor. Simpan fail itu dalam bentuk ASCII dengan nama fail seperti BM.dat. Contoh berikut menunjukkan cara untuk menaipkanjawapan calon dengan DOS Editor.DOS Editor menyimpan semua fail dalam bentuk ASCII. 

Taipkan edit BM.dat pada C:\ 

Taipkan nombor calon atau pun nama calon dan dikuti dengan jawapan calon seperti berikut: 

00001ACDABDACADCBBBBBBA

002ABBBBCCDDDCBBAABBC 

(b)  Bukakan fail contoh yang dibekalkan itu dengan DOS Editor. Ubahsuaikan fail kawalan seperti contoh di bawah yang mengandungi perintah untuk menganalisis data. Perkara yang perlu diubahsuai ialah tajuk pada perintah Title dan nama fail analisis seperti BM.map ke satu nama yang sesuai. Gantikan jawapan pada perintah key mengikut jawapan yang disediakan dalam Peratuan Memberi Markah. Simpan fail kawalan dalam bentuk ASCII dengan nama fail seperti BM.ctl. 

Title Ujian BM Bulan Mei 2000 (obj)

Set logon >- BM.log

data_file <<BM.dat

codes ABCD

format name 1-3 items 4-23

key DCADBCCBABCDAAADDBDA

*item_names <<BM.nam

estimate !iter=50

set width = 132 !PAGE

show !map = 1,2,3 >- BM.map

show !table = 1,2 >- BM.tbl

show counts >- BM.cnt

show items !order = fit >- BM.itm

show cases !order = fit >- BM.cas

itanal >- BM.ana

kidmap >- BM.kim

quit

(c) Laksanakan analisis mengikut langkah berikut:

C>CD\Quest 

C:\QUEST>Quest 

>Submit BM.ctl 

Tunggu sehingga analisis tamat 

(d) Cetak hasil analisis terutama sekali hasil berkait dengan item map (BM.map), item fit map (BM.map), person fit map (BM.map), distractor analysis (BM.ana), dan kidmap (BM.kim). 

(e) Tafsir hasil analisis (rujuk penjelasan dalam Panduan Ringkas Analisis Item) 
Computer Adaptive Testing (CAT)
Ujian tradisonal biasanya mengandungi item pelbagai kesukaran untuk menguji calon pelbagai kebolehan. CAT mengemukakan item mengikut tahap kebolehan calon. Calon yang berkebolehan tinggi akan diberi item yang aras kesukaran yang tinggi sesuai dengan kebolehannya. Sebaliknya calon yang berkebolehan rendah akan diberi item yang lebih rendah kesukaranya. 

Komputer menganggarkan kebolehan calon dan mengemukakan item yang sesuai dengan kebolehan calon. Komputer akan berhenti mengemukakan item kepada calon apabila ralat piawai anggaran kebolehan sampai ke tahap yang minimum. Oleh kerana setiap mempunyai kadar kesukarannya, anggaran kebolehan calon dapat dihitung oleh komputer berdasarkan bilangan item yang dijawab dengan betul dan salah. Anggaran kebolehan ini boleh digunakan untuk perbandingan kebolehan antara calon.
 

Oleh kerana CAT memerlukan banyak item yang pelbagai kesukaran, analisis item untuk menentukur dan equating item perlu dilaksanakan berterusan. Analisis item yang berasaskan model Rasch mempunyai ciri-ciri yang sesuai untuk menentukur dan equate item yang sedia ada dalam bank. Rajah berikut menunjukkan urutan CAT dilaksanakan.

 

 

 


Laporan Pelajar
Analisis item ujian dapat menghasilkan laporan prestasi pelajar secara gambar rajah. Laporan seperti dalam contoh di bawah dinamakan Kidmap. Kidmap mengilustrasikan pola respons setiap individu. Contoh berikut ialah Kidmap bagi pelajar dalam kumpulan tertentu.


Bahagian atas Kidmap menunjukkan nama atau nombor calon, kumpulannya. Kebolehan pelajar dilaporkan dalam unit Logits manakala skor ujian dilaporkan dalam peratus.
Item yang diplot dalam Kidmap disusun mengikut kesukaran item. Item di bahagian atas adalah lebih sukar daripada item di bahagian bawah Kidmap.

Bagi item objektif, nombor item sebenar dipaparkan. Bagi item subjektif, item ditunjukkan dalam bentuk x.y. x mewakili nombor item dan y mewakili aras (atau marah) item.

Item yang dijawab dengan betul diplot di bahagian kiri Kidmap manakala yang salah diplot di bahagian kanannya.

Tanda XXX melambangkan kedudukan kebolehan pelajar. Garis mengufuk berada pada + dan - satu ralat piawai.
 
 
 

 


 

Refleksi

Dalam keadaan apakah yang jenis ujian berlainan digunakan?

Sejauh manakah analisis item dapat membantu anda untuk membina ujian yang bermutu?